Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 16 września 2008 r.
II SA/Ol 710/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. - K. na decyzję Wojewody z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 31 lipca 2008 r. (data wpływu do organu) radca prawny A. M. działająca w imieniu A. M. - K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Wojewody z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w sprawach skarg dotyczących budownictwa wnosi się wpis stały w kwocie 500 zł.

Stosownie do art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W pierwotnym tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. znajdował się § 5 ust. 2 zgodnie z którym wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego uiszcza się na wezwanie w sposób określony w ust. 1, po przekazaniu skargi sądowi. Jednakże mocą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. § 5 ust. 2 wymienionego rozporządzenia uznany został za niezgodny z art. 221 p.p.s.a. oraz art. 2 Konstytucji. Wyrok ten został opublikowany w dniu 17 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 332) i z tym dniem § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi stracił moc.

Począwszy zatem od dnia 17 marca 2006 r. w przypadku wnoszenia skargi przez radcę prawnego lub adwokata Sąd nie jest zobowiązany do wzywania radcy lub adwokata o uiszczenie wpisu. Z akt sprawy wynika, że skargę wniósł radca prawny, który jest pełnomocnikiem zawodowym. W związku z tym posiada stosowną wiedzę prawniczą i powinien mu być znany zakres i wysokość opłat stałych. W przedmiotowej sprawie skarga podlegała opłacie stałej.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 221 p.p.s.a., wobec stwierdzenia, iż wpis nie został uiszczony, orzekł jak w sentencji.