Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 770350

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
II SA/Ol 673/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Krzysztof Nesteruk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata R.A. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przyznać adwokatowi R.A. wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych) netto powiększonej o należny podatek VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Po zapadnięciu wyroku w sprawie referendarz sądowy wydał postanowienie uwzględniające wniosek skarżącego o ustanowienie na jego rzecz adwokata. Do pełnienia tej funkcji Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokata R.A. W dniu 2 grudnia 2010 r. przedstawił on Sądowi "opinię prawną dotyczącą niecelowości wnoszenia skargi kasacyjnej" wraz z oświadczeniem, iż koszty udzielonej pomocy prawnej z urzędu nie zostały zapłacone przez J.S. ani w części, ani w całości. W piśmie z dnia 10 grudnia 2010 r. pełnomocnik skarżącego polecił potraktować owe oświadczenie jako wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Podstawą rozpatrzenia wniosku jest art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) stanowiący, iż wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie rozporządzeniem, koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 rozporządzenia). Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata, który nie prowadził sprawy w pierwszej instancji, wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1. W niniejszej sprawie, z uwagi na jej przedmiot, zastosowanie ma stawka minimalna określona w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, wynosząca 240 zł.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż w warunkach niniejszej sprawy zasadne jest przyznanie wyznaczonemu adwokatowi wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 180 zł netto (240 zł x 75%), powiększonej o należny podatek VAT.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji w oparciu o art. 258 § 2 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.