Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917217

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2010 r.
II SA/Ol 667/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak (spr.), Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2010 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie usunięcia barakowozu - odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.