Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723673

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 września 2019 r.
II SA/Ol 662/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

M. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia "(...)", utrzymującą w mocy decyzję z dnia "(...)" wydaną z upoważnienia Starosty E. przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w E. w przedmiocie zatrzymania skarżącemu prawa jazdy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu z dnia 27 sierpnia 2019 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 3 września 2019 r. Zatem termin do uzupełnienia wskazanych braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego upłynął z dniem 10 września 2019 r. W zakreślonym terminie skarżący uiścił wpis sądowy, jednakże nie podał numeru PESEL.

Należy zatem stwierdzić, że strona skarżąca nie uzupełniła wskazanych braków formalnych wniesionej skargi, mimo pouczenia, ze spowoduje to odrzucenie skargi.

Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Jednocześnie, wobec faktu, że skarga została odrzucona, stronie skarżącej przysługuje zwrot uiszczonego wpisu, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.