Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720750

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Ol 655/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 27 maja 2019 r. "(...)" w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"(...) "wywiódł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...) "z 27 maja 2019 r., w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z 23 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu 30 sierpnia 2019 r. Termin do usunięcia braków formalnych upłynął więc z dniem 6 września 2019 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego, lecz jedynie nadesłał pismo o rezygnacji z postępowania sądowego.

Stosownie do art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku skargi przewodniczący wzywa wnoszącego do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

W zakreślonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła przedmiotowego braku formalnego wniesionej skargi mimo pouczenia, iż spowoduje to jej odrzucenie.

W tym stanie rzeczy skarga podlegała odrzuceniu, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.