Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 27 września 2019 r.
II SA/Ol 654/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

1. D.W. wniosła w terminie, za pośrednictwem operatora pocztowego, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy N. z (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na E.W.

2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

3. Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 23 sierpnia 2019 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru PESEL, w terminie 7 dni od doręczenia odpisu wezwania wraz z pouczeniem, iż nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi w trybie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

4. Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu 30 sierpnia 2019 r., co potwierdziła na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki (k. 13 akt sądowych). W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Skarga jak każde pismo procesowe, aby mogła być skutecznie wniesiona musi odpowiadać wymogom formalnym, między innymi musi zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osoba fizyczną, o czym stanowi art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej jako: p.p.s.a. Braki formalne podlegają uzupełnieniu w trybie i w terminie wskazanym przez Sąd.

Co do zasady, w przypadku nieuzupełnienia przez stronę w terminie braków formalnych pisma, przewodniczący pozostawia je bez rozpoznania, wydając w tym przedmiocie zarządzenie zgodnie z art. 49 § 2 p.p.s.a. Jeżeli jednak pismem dotkniętym brakami formalnymi jest skarga, to konsekwencje nieuzupełnienia barków formalnych skargi w terminie zostały uregulowane w sposób odmienny w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Zgodnie z przywołanym przepisem, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie strona skarżąca zobowiązana została do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie swojego numeru PESEL. Wezwanie w tym przedmiocie zostało jej skutecznie doręczone w dniu 30 sierpnia 2019 r., zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął 6 września 2019 r. Mimo prawidłowo doręczonego wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, a także zawartego w wezwaniu pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Okoliczność ta uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.