Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Ol 653/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na działanie "(...) "Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonej do tut. Sądu skardze z dnia 18 marca 2019 r. "(...)" (dalej: skarżący) powołując się na art. 227 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), wniósł m.in. o uznanie, że "(...)" Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego dopuścił się zaniedbania, nienależytego wykonywania zadań, naruszenia praworządności i interesów skarżącego przy rozpoznaniu sprawy dotyczącej legalizacji budynku mieszkalnego "(...)".

W odpowiedzi na skargę WINB wniósł o jej oddalenie. Przedstawił w uzasadnieniu przebieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego toczącego się w przedmiotowej sprawie. Podał też, że 7 maja 2019 r. przekazał skargę skarżącego na zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności i interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy do GINB.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) dalej: p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Należy podkreślić, że sąd kontroluje działalność administracji publicznej wyłącznie w zakresie określonym w cytowanych wyżej przepisach p.p.s.a., a więc w ramach skargi na konkretny akt lub czynność, brak bądź przewlekłość w ich wydaniu. Samo niezadowolenie ze sposobu działania organu administracji w danej sprawie nie zostało wymienione w art. 3 § 2 p.p.s.a. W szczególności, kontroli sądowoadministracyjnej nie podlegają sprawy ze skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII k.p.a. W postępowaniu uregulowanym tym dziale nie rozstrzyga się bowiem żadnej sprawy administracyjnej, jedynie informuje o sposobie załatwienia skargi.

Przedmiot rozpoznawanej skargi niewątpliwie nie mieści się w katalogu zawartym w art. 3 § 2 p.p.s.a. Skarżący, powołując się wprost na art. 227 k.p.a., zakwestionował bowiem sposób działania WINB w sprawie legalizacji budynku mieszkalnego. Zgodnie z tym przepisem przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Stosownie natomiast do art. 221 § 1 i 2 k.p.a. skargi i wnioski związane z wykonywanymi zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, składa się do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych.

Mając na uwadze powyższe skargę należało odrzucić, stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.