II SA/Ol 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616402

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2019 r. II SA/Ol 65/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na postanowienie "(...)" Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr "(...)" w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów do postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

"(...)" wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na postanowienie "(...)" Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w "(...)" z dnia 24 sierpnia 2017 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w "(...)" z dnia 7 lipca 2017 r., zawierające stanowisko wierzyciela w sprawie uznania zarzutów wniesionych przez skarżącą w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Przed przystąpieniem do rozpoznania skargi, sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada jej dopuszczalność. Merytoryczne badanie legalności aktów administracyjnych poddanych kognicji sądu jest bowiem możliwe jedynie wówczas, gdy skarga na nie jest dopuszczalna, tzn. gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu administracyjnego, skargę wniósł uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została wniesiona w terminie. Stosownie bowiem do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skarga niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest postanowienie zawierające stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych przez skarżącą do postępowania egzekucyjnego. Tego rodzaju postanowienia zostały wprost wyłączone z kontroli sądu administracyjnego, na podstawie cytowanego przepisu, na co prawidłowo wskazano w pouczeniu zawartym w zaskarżonym postanowieniu.

Wystąpienie powyższej okoliczności musi skutkować odrzuceniem wniesionej skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.