Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720630

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Ol 630/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na decyzję "(...)" z dnia 25 lipca 2019 r. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia

1) odrzucić skargę,

2) zwrócić stronie skarżącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

"(...)" wydało 25 lipca 2019 r. decyzję w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek "(...)" (dalej: skarżący).

W złożonej do tut. Sądu skardze skarżący zakwestionował prawidłowość powyższej decyzji.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z 13 sierpnia 2019 r., skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł oraz wskazanie nazwiska drugiej osoby, która podpisała skargę i złożenia dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie obu osób do reprezentowania strony skarżącej, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu 21 sierpnia 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 28 sierpnia 2019 r. Skarżący uiścił bowiem wpis sądowy 3 września 2019 r., a wymagane dokumenty nadano w placówce pocztowej 4 września 2019 r.

Stosownie do art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku skargi przewodniczący wzywa wnoszącego do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Zgodnie zaś z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku zaś nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. podlega ona odrzuceniu.

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił przedmiotowych braków formalnych wniesionych skarg mimo pouczenia, iż spowoduje to odrzucenie skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i 2 p.p.s.a., skargi należało odrzucić.

Jednocześnie wobec faktu, że skarga została odrzucona, skarżącemu przysługuje zwrot uiszczonego wpisu, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.