Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468879

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Ol 580/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji z dnia (...), którą na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odmówiono przyznania Z.S. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem B.S. W uzasadnieniu organ podzielił ocenę, że wnioskodawczyni nie zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad mężem, gdyż nie pracuje zawodowo od 1998 r. i utrata zatrudnienia nie ma związku przyczynowego z koniecznością sprawowania opieki nad mężem.

Wcześniejszą decyzją organu Z.S. posiadała przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad mężem jednak w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) skarżącą poinformowano pismem, że z dniem 30 czerwca 2013 r. wygasa decyzja przyznająca jej świadczenie pielęgnacyjne, wobec czego w dniu 1 lipca 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W dniu 6 listopada 2013 r. Z.S. zaskarżyła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, podnosząc argumenty powołane w odwołaniu. Podkreśliła, że oboje małżonkowie obowiązani są do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i w związku z tym wobec niepełnosprawności męża musi się nim opiekować.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. II SA/Ol 1154/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zawiesił postępowanie sądowe w tej sprawie w związku z wystosowanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, co do konstytucyjności art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W dniu 28 maja 2014 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącej (karta 34 akt), w którym wycofała wniesioną skargę na decyzję z dnia (...).

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2014 r. sygn. II SA/Ol 1154/13 podjęto postępowanie w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżąca skutecznie cofnęła skargę, zaś Sąd nie stwierdził, aby zachodziły przesłanki do uznania, iż cofnięcie skargi w rzeczonej sprawie jest niedopuszczalne. Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.