Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931684

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2015 r.
II SA/Ol 558/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

P. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kategorii B i C prawa jazdy. W skardze zawarł wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Prawomocnym postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 558/15) odmówiono zwolnienia skarżącego od kosztów sądowych. W związku z tym zarządzeniem Przewodniczącej II Wydziału z dnia 6 października 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo to zostało uznane za doręczone z dniem 2 listopada 2015 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 9 listopada 2015 r. Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.s.) skarga, od której pomimo wezwania sądu nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wprawdzie skarżący nie odebrał tego pisma, ale zgodnie z art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. W przypadku niepodjęcia pisma w tym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14 dni. Z adnotacji urzędu pocztowego wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało awizowane w dniu 19 października 2015 r. oraz w dniu 27 października 2015 r. Należy przy tym wyjaśnić, że pismo zostało doręczone na adres skarżącego podany w skardze, a w piśmie Sądu z dnia 19 czerwca 2015 r., które skarżący odebrał osobiście, został on poinformowany o obowiązku zawiadomienia Sądu o każdej zmianie swojego adresu z pouczeniem o skutkach tego zaniedbania, wynikających z art. 70 p.p.s.s. W związku z tym pismo wezwanie do uiszczenia wpisu zostało uznane - w myśl wyżej przytoczonych przepisów - za doręczone z dniem 2 listopada 2015 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 9 listopada 2015 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wymaganej opłaty. Dlatego też wniesioną w sprawie skargę należało odrzucić.

Z tych względów na podstawie dyspozycji art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.