Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920159

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 26 lipca 2013 r.
II SA/Ol 521/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. N. o zwrot kosztów postępowania w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Ol 521/13 ze skargi J. N. na decyzję Wojewody z dnia "(...)"nr "(...)" w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych postanawia oddalić wniosek. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

J. N. wniósł skargę na decyzję Wojewody z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych. Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Olsztynie uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. W dniu 23 lipca 2013 r. po zamknięciu rozprawy skarżący złożył w biurze podawczym Sądu wniosek o zwrot kosztów podróży na rozprawę w dniu 23 lipca 2013 r. na trasie O. - P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej w dalszym ciągu p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Do niezbędnych kosztów postępowania zalicza się także koszty przejazdów strony do sądu.

Nie oznacza to jednak, że zasądzenia zwrotu kosztów można skutecznie domagać się w każdym czasie. Skarżący może bowiem uzyskać zwrot kosztów tylko wtedy, gdy zgłosi wniosek o przyznanie należnych mu kosztów najpóźniej do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia. Jeśli w tym czasie takiego żądania nie zgłosi traci uprawnienie do zwrotu kosztów postępowania (art. 210 § 1 p.p.s.a.). Przepis ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku orzekania na posiedzeniu niejawnym, gdy strona nie jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego (art. 210 § 2 p.p.s.a.). W takim przypadku o kosztach należnych stronie sąd orzeka z urzędu. Jeśli zatem wniosek o zasądzenie kosztów nie zostanie zgłoszony w wyżej wskazanym terminie, a wyrok zapada po przeprowadzeniu rozprawy, to Sąd nie orzeka o zwrocie kosztów postępowania.

W przedmiotowej sprawie wyrok zapadł w dniu 23 lipca 2013 r. po przeprowadzeniu rozprawy. Stąd też Sąd mógł orzekać o kosztach jedynie w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez skarżącego. Jednakże ani w skardze, ani w żadnym innym piśmie, ani też przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia strona skarżąca - obecna na rozprawie - nie zgłosiła wniosku o przyznanie jej należnych kosztów, mimo iż stosowne pouczenie było zawarte w zawiadomieniu o rozprawie wyznaczonej na dzień 23 lipca 2013 r. Wniosek o zwrot kosztów postępowania strona skarżąca złożyła w biurze podawczym Sądu wprawdzie w tym samym dniu, w którym odbyła się rozprawa, lecz już po jej zakończeniu. Rozprawa zakończyła się bowiem w dniu 23 lipca 2013 r. o godzinie 12,00. Wniosek zaś złożono w tym dniu o godzinie 12,10.

Wobec zatem niezgłoszenia wniosku o zwrot kosztów postępowania sądowego we właściwym czasie skarżący utracił prawo do ich żądania.

W tej sytuacji na podstawie art. 210 § 1 w związku z art. 157 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.