Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817065

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
II SA/Ol 520/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sędziowie WSA: Marzenna Glabas (spr.), Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi H. W. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "(...) "r., nr "(...)" w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.