Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 770301

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 listopada 2010 r.
II SA/Ol 518/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Szczepkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na decyzję Rektora "(...)" z dnia 13 kwietnia 2010 r., Nr "(...)" w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia - kierunek inżynieria chemiczna i procesowa postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P.B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Rektora "(...)" z dnia 13 kwietnia 2010 r., Nr x utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia 2 marca 2010 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Rektora z dnia 20 sierpnia 2009 r. stwierdzającego niezasadność zażalenia na bezczynność organu na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 2 czerwca 2010 r. skarżący został wezwany, pod rygorem odrzucenia skargi, do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia.

Po otrzymaniu zarządzenia z dnia 2 czerwca 2010 r., skarżący zwrócił się z wnioskiem o przyznanie mu prawa pomocy w postaci rozłożenia płatności na raty w związku z koniecznością uiszczenia wpisów sądowych także w innych sprawach skierowanych do tutejszego Sądu.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 5 lipca

2010 r. skarżącemu został doręczony urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w celu jego wypełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Prawomocnym zarządzeniem z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 518/10 Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy z powodu niezłożenia przedmiotowego wniosku na urzędowym formularzu w zakreślonym terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 15 października 2010 r. skarżący został wezwany, pod rygorem odrzucenia skargi, do wykonania w terminie

7 dni zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 2 czerwca 2010 r.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki wynika, że wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 października 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia (art. 220 § 1 ustawy p.p.s.a.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie, skarżący otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu w dniu 19 października 2010 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki. Termin do uiszczenia wpisu upływał zatem 26 października 2010 r. Jednakże w wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na względzie, na podstawie oraz art. 220 § 3 w związku z art. 58

§ 3 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.