Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2813028

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 6 czerwca 2016 r.
II SA/Ol 500/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.