II SA/Ol 456/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

II SA/Ol 456/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1760433

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 maja 2015 r. II SA/Ol 456/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Raszkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Spółki z o.o. z siedzibą w "(...)" (obecnie Syndyka "(...)") na decyzję Dyrektora Izby Celnej w "(...)" z dnia 10 marca 2014 r. nr "(...)" w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 10 marca 2014 r. Dyrektor Izby Celnej w "(...)" utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 15 stycznia 2014 r., którą cofnął udzielne Spółce, decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w "(...)" z dnia 9 grudnia 2008 r., zezwolenie w części obejmującej punkt gier na automatach o niskich wygranych.

W złożonej na tę decyzję skardze Spółka zarzuciła obrazę art. 59 pkt 4 ustawy o grach hazardowych oraz art. 187 Ordynacji podatkowej.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2014 r. tut. Sąd odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt II GZ 98/15, oddalił zażalenie Spółki na to postanowienie.

Pismem z dnia 30 lipca 2014 r. pełnomocnik Spółki poinformował, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. akt "(...)") Sąd Rejonowy w "(...)" ogłosił upadłość Spółki. W związku z tym pełnomocnictwo udzielone przez Spółkę wygasło, a zarząd nad masą upadłości Spółki sprawuje wyznaczony syndyk sądowy.

Zarządzeniem z dnia 23 kwietnia 2015 r. syndyk masy upadłości Spółki został wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie doręczono syndykowi dnia 29 kwietnia 2015 r. Termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 6 maja 2015 r.

Stosownie natomiast do art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku skargi przewodniczący wzywa wnoszącego do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia W zakreślonym terminie nie uzupełniono przedmiotowego braku formalnego wniesionej skargi mimo pouczenia, iż spowoduje to odrzucenie skargi.

W tym stanie rzeczy skarga podlegała odrzuceniu, na mocy art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.