Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931678

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
II SA/Ol 448/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na decyzję "(...)" Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w "(...)" z dnia 24 marca 2015 r., nr "(...)" w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 24 marca 2015 r., "(...)" Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w "(...)" z dnia 6 lutego 2015 r., którą odstąpiono od nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem i umorzył postępowanie pierwszej instancji.

W skardze, złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję organu drugiej instancji, "(...)" zarzucił, że w przedmiotowej sprawie wielokrotnie pracownicy organu pierwszej instancji dopuścili się naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę, organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2015 r., skarżący został wezwany przez Z-cę Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu do usunięcia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 r., po rozpoznaniu sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego z dnia 10 czerwca 2015 r., tut. Sąd odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy, a Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt II OZ 744/15, oddalił zażalenie skarżącego.

W związku z powyższym postanowieniem NSA, zarządzeniem Z-cy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 września 2015 r., wezwano skarżącego do wykonania zarządzenia z dnia 21 maja 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosownie bowiem do art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku skargi przewodniczący wzywa wnoszącego do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu dnia 7 października 2015 r. Termin do usunięcia braków formalnych upłynął zatem z dniem 14 października 2015 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił przedmiotowego braku formalnego wniesionej skargi mimo pouczenia, iż spowoduje to odrzucenie skargi.

W tym stanie rzeczy, skarga podlega odrzuceniu, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.