II SA/Ol 440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2700483

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2019 r. II SA/Ol 440/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

A. U. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)" utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta O. z dnia "(...)" w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podano, iż na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2019 r. Kolegium postanowiło uwzględnić skargę złożoną w niniejszej sprawie w całości w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do akt dołączono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "(...)", którą uwzględniono skargę w całości, uchylono zaskarżoną decyzję Kolegium z dnia "(...)" oraz decyzję Prezydenta O. z dnia "(...)" i przyznano skarżącemu dodatek mieszkaniowy w kwocie 445,15 zł od 1 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Stwierdzono także, że działanie organu nie miało miejsca bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Dołączono również dowód doręczenia decyzji kuratorowi skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) stanowi, że organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Jak wynika z akt przedmiotowej sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. skorzystało z uprawnień określonych w powołanym przepisie i decyzją z dnia "(...)" uwzględniło skargę w całości, uchylając zaskarżoną decyzję i przyznając skarżącemu dodatek mieszkaniowy.

W tej sytuacji Sąd stwierdził, iż postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy po wniesieniu skargi w toku postępowania sądowoadministracyjnego przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.