Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894591

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 9 marca 2011 r.
II SA/Ol 41/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas (spr.).

Sędziowie WSA: Tadeusz Lipiński, Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2011 r. sprawy ze skargi H. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.