Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
II SA/Ol 406/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. E. na decyzję Wojewody z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie sprzeciwu w sprawie ustawienia domku postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

M. E. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Wojewody z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie sprzeciwu w sprawie ustawienia domku.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 8 maja 2015 r., które skarżąca otrzymała w dniu 18 maja 2015 r. (data i podpis skarżącej na potwierdzeniu odbioru pisma), została ona wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Skarżąca w wyznaczonym terminie braku skargi nie usunęła.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd, dlatego orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.