Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189604

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 394/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku "(...)" o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi "(...)" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z dnia 31 stycznia 2014 r., nr "(...)" w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania obiektów postanawia: odrzucić wniosek. WSA/post.1 - sentencja postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

"(...) "wnieśli do tutejszego Sądu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2014 r. utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy "(...) "z dnia 20 listopada 2013 r., którym odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie wybudowania budynku inwentarskiego oraz zbiornika na gnojówkę na działce "(...) "na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił "(...) "przyznania prawa pomocy, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt II OZ 656/15, odrzucił zażalenie "(...) "i oddalił zażalenie "(...) "na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 21 lipca 2015 r., Skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt II OZ 828/16, oddalił zażalenie Skarżących na to zarządzenie. Postanowieniami z dnia 16 czerwca 2016 r., tut. Sąd odmówił Skarżącym przyznania prawa pomocy.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 8 września 2016 r. Skarżący zostali wezwani do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 21 lipca 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi. Z uwagi na nieuiszczenie wpisu, skarga została odrzucona postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 28 października 2016 r.

Kolejne wnioski "(...) "o przyznanie prawa pomocy zostały pozostawiony bez rozpoznania. Po doręczeniu zarządzenia referendarza sądowego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy, "(...) "złożył kolejny wniosek w tym samym przedmiocie, który dotychczas nie został jeszcze rozpoznany w związku z wnioskiem "(...) "o wyłączenie referendarza.

W piśmie datowanym 12 grudnia 2016 r., nadanym w placówce pocztowej dnia 14 grudnia 2016 r., "(...)" złożył wniosek m.in. o wyłączenie sędziów tutejszego Sądu zarzucając, że sprawa toczy się już prawie trzy lata. Wbrew jego woli, przedmiotem postępowania powinno być niewydanie i niedoręczenie decyzji. Sąd ignoruje jego żądania i żąda opłat dlatego wnosi o wyłączenie imiennie oznaczonego referendarza oraz sędziów Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 20 § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), powoływanej dalej jako p.p.s.a. wniosek o wyłączenie sądu jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu. Niewskazanie na konkretnego sędziego (sędziów) z imienia i nazwiska czyni niemożliwym rozpoznanie wniosku. Nie można w takim przypadku stwierdzić, czy zachodzi w ogóle przesłanka wyłączenia określona w p.p.s.a. jako istnienie okoliczności, która w odniesieniu do konkretnej osoby mogłaby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. Brak tych danych uniemożliwia nadanie pismu dalszego biegu. Skarżący wniósł o wyłączenie od orzekania sędziów WSA

w Olsztynie nie wskazując ich z imienia i nazwiska, co należy traktować jako wniosek o wyłączenie sądu. Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w danym sądzie (bez ich imiennego wymienienia) jest bowiem w istocie wnioskiem o wyłączenie sądu, a jako taki jest niedopuszczalny (postanowienie NSA z dnia 30 października 2015 r., II OZ 1037/15; postanowienie NSA z dnia 1 lipca 2016 r., I OZ 671/16;postanowienie NSA z dnia 28 października 2016 r. I OZ 1133/16; J. Drachal, A. Wiktorowska, K. Zalasińska w: red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, C.H. Beck 2015,

s.

187).

Wobec tego należało orzec jak w postanowieniu, na podstawie art. 20 § 4 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.