Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
II SA/Ol 387/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

D. P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "(...)", Nr "(...)", w przedmiocie obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 4 maja 2015 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł oraz do nadesłania dwóch egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Powyższe zarządzenie doręczono stronie skarżącej w dniu 22 maja 2015 r. (data i podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wezwania).

Skarżąca nie usunęła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W tym stanie rzeczy, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 273 z późn. zm.), skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.