Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748121

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2015 r.
II SA/Ol 356/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Spółki z o.o. w P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie zakazu wprowadzania produktów do obrotu i nakazu wycofania ich z obrotu postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

"(...)" Spółka z o.o. w P. - reprezentowana przez radcę prawnego E.K. - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia "(...)" Nr "(...)" utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w E. z dnia "(...)" w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu określonych produktów i nakazu wycofania z obrotu tych produktów.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 28 kwietnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone w dniu 7 maja 2015 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 14 maja 2015 r. W wyznaczonym przez Sąd terminie wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. W związku z tym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.