Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931676

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2015 r.
II SA/Ol 355/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie Krzysztof Nesteruk po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F.W. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi F.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia "(...)", sygn. akt "(...)" postanawia 1) umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; 2) odmówić ustanowienia dla skarżącego pełnomocnika.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 16 czerwca 2015 r. F.W. został zwolniony od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Skarżący - w reakcji na postanowienie o odrzuceniu skargi - zwrócił się w piśmie z 2 września 2015 r. o przyznanie adwokata z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zakresem złożonego następnie na urzędowym formularzu wniosku skarżący, prócz ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (brak wyboru w rubryce 4.2.), objął również zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wskazał, iż jego sytuacja finansowa, opisana we wcześniejszym wniosku o przyznanie prawa pomocy, nie uległa zmianie.

Według oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i synem. W rubryce nr 7.1. ("Nieruchomości") wykazał dom o powierzchni 160 m2, nieruchomość rolną o powierzchni 0,47 ha oraz "nieczynny od "(...)" roku obiekt "(...)" o pow. 600 m2", w rubryce nr 10 ("Dochody") - dochód własny z tytułu emerytury w wysokości 878,76 zł, dochód żony z tytułu emerytury w wysokości 1138,29 zł oraz wskazał, iż syn jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.

W rubryce 9 ("Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym") skarżący stwierdził, iż świadczenia emerytalne są "zajęte (...) w części".

W rubryce nr 11 ("zobowiązania i stałe wydatki") wpisał: "Opłaty stałe - podatek od nieruchomości, opłata za wodę, opłata za wywóz odpadów stałych, opłata za telefon, kredyt zaciągnięty na zakup opału w wys. 4.000 zł. Kwoty stałego (tu wyraz nieczytelny) emerytów, utrzymanie domu i całej posesji, wyżywienie się trojga osób. Opłaty (tu tekst nieczytelny)".

24 września 2015 r. skarżącemu doręczono wezwanie do złożenia w terminie 7 dni:

1)

kopii dowodów odbioru świadczeń emerytalnych składających się na dochód rodziny w sierpniu 2015 r.;

2)

oświadczenia podającego uśrednioną w skali miesiąca wysokość poszczególnych zobowiązań i stałych wydatków wpisanych (częściowo nieczytelnie) w rubryce nr 11;

3)

kopii umowy kredytu na zakup opału;

4)

kopii dokumentów potwierdzających bezskuteczność domagania się od "(...)" wypłaty "(...)" zł odszkodowania za "(...)", ustalonego decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z "(...)" (k. 20-22 akt).

Skarżący - pouczony o tym, iż niezastosowanie się do wezwania może stanowić podstawę odmowy przyznania prawa pomocy - nie udzielił na nie jakiejkolwiek odpowiedzi.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Wobec tego, iż skarżący został zwolniony od kosztów sądowych w niniejszej sprawie, postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie jako zbędne podlega umorzeniu stosownie do art. 249a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.;

w skrócie: p.p.s.a.). Tym samym w zakresie merytorycznego rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku pozostaje kwestia ustanowienia zawodowego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie dla niej profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3 p.p.s.a.), następuje gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Ciężar dowodu istnienia takowej okoliczności spoczywa więc na wnioskodawcy. Jeżeli oświadczenie zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, jest obowiązany złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jego stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego (art. 255 p.p.s.a.).

Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi na jednolitym stanowisku, że niezłożenie wymienionych w art. 255 p.p.s.a. oświadczeń i dokumentów źródłowych, należy ocenić jako niewypełnienie ciążącego na wnioskodawcy obowiązku współdziałania z sądem rozpoznającym wniosek o prawo pomocy, co stanowi podstawę do oddalenia wniosku (tak Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 22 października 2015 r., sygn. akt I GZ 697/15; orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zakres wezwania sformułowanego w niniejszej sprawie był uzasadniony:

- (ad pkt 1 wezwania) tym, iż zadeklarowane wysokości emerytur netto nie różnią się od wskazanych w poprzednim wniosku wysokości brutto;

- (ad pkt 2 wezwania) brakiem informacji o wysokości wydatków, których podanie wymagane jest w obecnie obowiązującym formularzu PPF (wskazana została jedynie, najpewniej całkowita, wysokość kredytu na zakup opału);

- (ad pkt 3 wezwania) potrzebą wglądu w treść umowy kredytowej (choćby z uwagi na kontekst negatywnej oceny zdolności kredytowej dokonanej na dzień wydania postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych);

- (ad pkt 4 wezwania) koniecznością udokumentowania przez skarżącego bezskuteczności domagania się od "(...)" wypłaty 9661 zł odszkodowania za usunięcie drzew, ustalonego decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "(...)" z "(...)" (w uzasadnieniu sprzeciwu z 8 czerwca 2015 r. stwierdził on, że ""(...)"nie wypłaciła żadnego odszkodowania").

W odniesieniu do ostatniej kwestii należy dodać, iż rozpatrując wnioski skarżącego w innych postępowaniach referendarz sądowy orzekający w niniejszej sprawie zwracał uwagę na fakt, iż wskazaną decyzją zobowiązano wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, a wobec tego, iż owo doręczenie nastąpiło "(...)", zapłata stała się wymagalna. Wpływu na to nie miało wystąpienie przez małżonków na drogę postępowania sądowego, bowiem zasada wstrzymania wykonania decyzji w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, obowiązująca w sprawach, o których mowa w przepisach działu III ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), nie obejmuje przypadków, gdy odszkodowanie ustalane jest odrębną decyzją (art. 9 i art. 132 ust. 1a ww. ustawy). Małżonkowie byli więc uprawnieni do odbioru odszkodowania także, gdy domagali się uznania, iż nie zaspokaja ono całkowicie ich roszczenia. Tymczasem skarga wniesiona przez nich na przedmiotową decyzję została oddalona prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z "(...)" (sygn. akt "(...)").

Uznając, iż brak żądanych dokumentów uniemożliwia podjęcie niepozostawiającego wątpliwości rozstrzygnięcia w kwestii oceny zdolności płatniczej skarżącego, postanowiono jak w sentencji w oparciu o art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., powierzający referendarzowi sądowemu wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień dotyczących prawa pomocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.