Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189593

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 336/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 336/16 w sprawie ze skargi Mazurskiego Parku Krajobrazowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie warunków zabudowy na skutek wniosku uczestnika postępowania J. B. o przywrócenie terminu do złożenia siedmiu odpisów skargi kasacyjnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2016 r., II SA/Ol 336/16, tut. Sąd uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie warunków zabudowy.

Skargę kasacyjną z dnia 2 czerwca 2016 r. od powyższego wyroku złożył profesjonalny pełnomocnik (adwokat) uczestnika postępowania - J. B.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r., II SA/Ol 336/16, tut. Sąd odrzucił ww. skargę kasacyjną, wskazując, że strona skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika procesowego, pomimo prawidłowego wezwania do usunięcia braku skargi kasacyjnej, w wyznaczonym terminie nie uiściła należnej opłaty, ani nie nadesłała wymaganych egzemplarzy skargi kasacyjnej. Postanowienie to stało się prawomocne na skutek postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2016 r. oddalającego zażalenie na ww. postanowienie z dnia 20 lipca 2016 r.

Wcześniej pismem z dnia 25 lipca 2016 r. uczestnik postępowania, J. B., zwrócił się poprzez swojego pełnomocnika z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia siedmiu odpisów skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że "z powodów pozaprawnych wykonana została tylko pierwsza część wezwania do usunięcia braków, tj. został uzupełniony wpis sądowy". Zaznaczono, że do pisma załącza się brakujące odpisy skargi kasacyjnej wraz z załącznikami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Kryterium braku winy, jako przesłanka pozytywna wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych, w tym związanych z wnoszeniem skargi (skargi kasacyjnej). Przy ocenie braku winy należy zatem przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy i uwzględniać jedynie te przeszkody, których strona nie mogła usunąć przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuści się choćby lekkiego niedbalstwa w prowadzeniu swojej sprawy.

Pojęcie winy strony w uchybieniu terminowi, o którym mowa w art. 86 § 1 p.p.s.a. obejmuje swym zakresem nie tylko działania bądź zaniechania pełnomocnika, ale również działania osób trzecich upoważnionych przez pełnomocnika do dokonywania poszczególnych czynności, włącznie z czynnościami o charakterze czysto technicznym. To bowiem na pełnomocniku będącym profesjonalistą spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy i sprawowania nadzoru nad wykonywanymi czynnościami, aby nie dochodziło do zaniedbywania ciążących na nim obowiązków związanych ze świadczoną obsługą lub pomocą prawną. Nie chodzi przy tym wyłącznie o teoretyczne zabezpieczenie "modelowego" zorganizowania, ale o praktyczną ochronę mandatów profesjonalnego pełnomocnika od zaniedbań jego pracowników. Podkreślić należy, że na profesjonalnym pełnomocniku ciąży szczególny obowiązek dbałości o terminowość i prawidłowość dokonywanych czynności procesowych. W sytuacjach, gdy od prawidłowego dokonania danej czynności zależy dalszy bieg powierzonej pełnomocnikowi sprawy zasadnym jest wymaganie od tego pełnomocnika maksimum staranności. Rzetelność wykonania czynności procesowych przekładać się będzie bowiem na prawo strony do obrony swoich interesów i ochrony jej praw (vide: wyrok NSA z dnia 2 października 2015 r., II OSK 148/14, LEX nr 1987030).

We wniosku o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych skargi kasacyjnej nie tylko nie uprawdopodobniono braku winy w uchybieniu terminu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej ale nawet nie wskazano przyczyn uchybienia temu terminowi. Podano jedynie lakonicznie, że "z powodów pozaprawnych wykonana została tylko pierwsza część wezwania do usunięcia braków, tj. został uzupełniony wpis sądowy". Taka argumentacja, a raczej jej brak, w żadnym razie nie może stanowić o skutecznym przywróceniu rzeczonego terminu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.