II SA/Ol 287/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2532606

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 lipca 2018 r. II SA/Ol 287/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie zasiłku celowego postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 kwietnia 2018 r. D. P. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia 8 grudnia 2017 r. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków.

Powiadamiając skarżącego o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 12 czerwca 2018 r. Sąd powziął wiadomość o prawdopodobnej śmierci skarżącego (adnotacja doręczyciela na potwierdzeniu odbioru - k. 13). Z informacji nadesłanej przez Prezesa SKO z dnia 30 maja 2018 r. wynika, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, że skarżący nie żyje, gdyż aktualnie przeprowadzane są badania genetyczne w celu potwierdzenia tożsamości skarżącego. Natomiast w piśmie z dnia 25 lipca 2018 r. nadesłanym z Komendy Powiatowej Policji wskazano, że wyniki tych badań mają być znane w połowie października 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W ocenie Sądu przedstawione okoliczności powodują, że w obecnym stanie sprawie nie można nadać dalszego biegu, gdyż na adres podany w skardze doręczenie jest nieskuteczne z uwagi na informację doręczyciela o śmierci adresata. Z kolei brak aktu zgonu, co związane jest z koniecznością przeprowadzenia badań genetycznych w celu potwierdzenia tożsamości skarżącego, czyni niemożliwą weryfikację tej informacji. Oznacza to, że postępowanie sądowoadministracyjne nie może się toczyć i powinno ulec zawieszeniu na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Jednocześnie należy wskazać, że jakakolwiek zmiana dotycząca okoliczności zawieszenia skutkować będzie podjęciem z urzędu zawieszonego postępowania.

Mając na względzie powyższe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.