Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2054840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2016 r.
II SA/Ol 287/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółka z o.o. (obecnie Syndyka Masy Upadłości - A. Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w B.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji w części dotyczącej lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 kwietnia 2014 r. A. Sp. z o.o. wniosła do Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany decyzji w części dotyczącej lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych.

Skarżącej Spółce (obecnie Syndykowi Masy Upadłości A. Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w B.) tut. Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 13 kwietnia 2016 r. syndyk został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone syndykowi w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w dniu 2 maja 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

W myśl zaś art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych. Wpis od skargi nie został uiszczony, zaś termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 9 maja 2016 r.

Wobec tego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.