Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2978849

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 maja 2020 r.
II SA/Ol 272/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz I.W. kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

1. Decyzją z (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta z (...) r. znak (...) i orzekło co do istoty sprawy poprzez przyznanie I.W. (dalej jako: "Skarżąca") świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką D.W., od dnia 1 grudnia 2019 r. na czas nieokreślony. Jako podstawę prawną wskazano art. 138 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

2. Od tej decyzji pełnomocnik I.W. wniósł, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, 8 oraz 77 k.p.a. poprzez brak uznania, że Skarżąca spełnia wszystkie przesłanki do tego aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 listopada 2019 r., nie zaś jak to błędnie przyjęto od dnia 1 grudnia 2019 r. Wobec podniesionego zarzutu wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej daty przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenia co do istoty sprawy poprzez przyznanie Skarżącej świadczenia od 1 listopada 2019 r., ewentualnie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zasądzenie na rzecz Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

3. W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie. Wyjaśniono, że organ na posiedzeniu w dniu (...) r. w całości uwzględnił skargę strony skarżącej.

Do akt administracyjnych tej sprawy załączono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) r. nr (...), którą m.in. na podstawie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), uwzględniając zarzuty skargi I.W., uchyliło własną decyzję z (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 grudnia 2019 r. i orzekło co do istoty sprawy w ten sposób, że uchylono decyzję Prezydenta Miasta z (...) r. znak: (...) w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką i orzeczono co do istoty sprawy poprzez przyznanie I.W. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawna matką od dnia 1 listopada 2019 r. na czas nieokreślony.

Decyzja ta została doręczona pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 16.04.2020 v r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki - akta administracyjne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca wniosła skargę na decyzję organu administracji publicznej, a zatem na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) zwanej dalej: "p.p.s.a.".

Stosownie zaś do art. 161 § 1 pkt 3 tej ustawy Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono z innych przyczyn bezprzedmiotowe.

W doktrynie oraz judykaturze panuje zgodny pogląd, że do tej kategorii przyczyn umorzenia postępowania należy zaliczyć uwzględnienie skargi przez organ administracyjny w trybie autokontroli, określonym w art. 54 § 3 p.p.s.a. (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wydanie 3, Warszawa 2008, str. 403, postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego z 21 listopada 2007 r. sygn. akt II FSK 1259/06, dostępne Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Stosownie do treści tego przepisu, organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze skorzystało z tej możliwości i zmieniło swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie poprzez wyeliminowanie z porządku prawnego zaskarżonej decyzji i podjęcie w dniu (...) r. decyzji, którą uchylono wcześniejsze rozstrzygnięcie w tej sprawie orzekając jednocześnie co do istoty sprawy zgodnie ze stanowiskiem Skarżącej zaprezentowanym w skardze.

W podstawie prawnej nowej decyzji prawidłowo przywołano treść art. 54 § 3 p.p.s.a. co oznacza, że organ działał w ramach przysługującego mu prawa autokontroli, a to skutkuje stwierdzeniem, że prawidłowo wyeliminowano zaskarżoną decyzję.

Mając powyższe na uwadze nie budzi wątpliwości Sądu okoliczność, że zaskarżona decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego, jak również zgodnie z intencją skargi przyznano Skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 listopada 2019 r. Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono w pkt 1 sentencji o umorzeniu postępowania.

Koszty sądowe zasądzono w pkt 2 sentencji, w oparciu o treść art. 201 § 1 w zw. z art. 205 § 2 ustawy p.p.s.a., zgodnie z którym zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania sądowego z przyczyny określonej w art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a. Na zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw składa się kwota uiszczonej opłaty od pełnomocnictwa oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1800) stawka wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 480 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.