Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721868

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 r.
II SA/Ol 248/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym z zażalenia "(...)" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 248/19 w sprawie ze skargi "(...)" na decyzję Wojewody "(...)" z dnia 11 lutego 2019 r., nr "(...)" w przedmiocie wymeldowania postanawia

1) odrzucić zażalenie,

2) zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 26 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę "(...) "na decyzję Wojewody "(...)" z 11 lutego 2019 r., wydaną w przedmiocie wymeldowania.

Postanowienie to doręczono skarżącemu 15 lipca 2019 r.

W ustawowym terminie skarżący wniósł zażalenie, w którym zarzucił, że nie mógł uzupełnić braków formalnych skargi, gdyż od 4 września 2018 r. przebywa w różnych zakładach karnych.

Zarządzeniem z 25 lipca 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia przez złożenie jednego odpisu zażalenia i uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Stosownie bowiem do art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Natomiast zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., jeżeli braki ma pismo będące zażaleniem przewodniczący, wzywając do uzupełnienia braków takiego pisma, poucza o rygorze odrzucenia zażalenia.

Ponadto stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu się 5 sierpnia 2019 r. Termin do usunięcia braków formalnych zażalenia upłynął bezskutecznie 12 sierpnia 2019 r., gdyż w zakreślonym terminie skarżący uiścił wyłącznie wpis sądowy, lecz nie nadesłał odpisu zażalenia.

W tej sytuacji zażalenie należało odrzucić, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Jednocześnie, wobec faktu, że zażalenie zostało odrzucone, skarżącemu przysługuje zwrot uiszczonego wpisu, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.