Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436712

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2014 r.
II SA/Ol 204/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Nesteruk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.L. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.L. na postanowienie "(...)" Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w "(...)" z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie opłaty legalizacyjnej postanawia zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

M.L., wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1.500 zł, zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z wniosku (karty 17-20 akt) oraz odpowiedzi na wezwanie do złożenia dodatkowego oświadczenia i dokumentów źródłowych (k. 26-38) wynika, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają ze skarżącą: matka, mąż oraz trzy niepełnoletnie córki. Z dniem 7 lutego 2014 r. mąż utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych (11 lutego nastąpiła ostatnia wypłata w kwocie 568,50 zł). Bezrobotnymi bez prawa do zasiłku są też skarżąca i jej matka. Rodzina utrzymuje się z prac dorywczych męża, które od lutego podejmuje za ok. 1.000 zł miesięcznie, oraz zasiłków rodzinnych w wysokości 369 zł. Dwoje dzieci korzysta z dożywiania w szkole. Jedyny majątek rodziny stanowią: mieszkanie (94,5 m2), ogród (300 m2) i 499/100 wspólnej części nieruchomości gruntowej o pow. 1213 m2. W lutym rodzina wydała w sumie 1.533 zł (w tym: na żywność, leki, środki higieniczne, telefony, kredyty, prąd, ubezpieczenie grupowe, gaz). Doliczyć do tego należy miesięczną wysokość kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków (ok. 73 zł - k. 36), podatku od nieruchomości (12 zł) i ubezpieczenia komunikacyjnego (39 zł).

W oparciu o poświadczone przez skarżącą informacje należy przyjąć, iż znajduje się ona w sytuacji, w której wygospodarowanie środków na choćby częściowe pokrycie kosztów sądowych jest praktycznie niemożliwe. W świetle art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), stwierdzenie to uzasadnia uwzględnienie zgłoszonego postulatu. Według tego unormowania, zwolnienie osoby fizycznej od kosztów sądowych w całości lub w części następuje bowiem, gdy wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 258 § 2 pkt 7 wskazanej ustawy, powierzający referendarzowi sądowemu wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień co do przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.