Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657254

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2019 r.
II SA/Ol 200/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M S na czynność Wójta Gminy B w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarżącej M S kwotę "(...)" złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi. WSA/post. 1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

1. W dniu "(...)" r. M S wniosła, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na czynność Wójta Gminy B w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego - W S - oraz jego opiekuna do Szkoły Specjalnej (Podstawowej) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole Szkół Rolniczych w K w roku szkolnym "(...)", wyrażoną w piśmie z dnia "(...) "r. oraz podtrzymanym stanowiskiem w piśmie z dnia "(...) "r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. czynność.

2. W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy B wniósł o odrzucenie względnie o oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność organu oraz o odrzucenie skargi względnie jej oddalenie.

3. Pismem z dnia "(...) "r. skarżąca, działając poprzez pełnomocnika, złożyła oświadczenie o cofnięciu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność z zakresu administracji publicznej oraz cofnęła skargę na czynność Wójta Gminy B w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do najbliższej szkoły. Wyjaśniła, że organ zaproponował pokrycie kosztów dowozu dziecka do szkoły na warunkach obowiązujących w latach ubiegłych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) zwanej dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżąca skutecznie cofnęła skargę, zaś Sąd nie stwierdził, aby zachodziły przesłanki do uznania, iż cofnięcie skargi w rzeczonej sprawie jest niedopuszczalne.

Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł w pkt 2 sentencji postanowienia, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.