Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145836

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
II SA/Ol 178/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska.

Sędziowie WSA: Adam Matuszak, Bogusław Jażdżyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie wstąpienia w miejsce radnego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że uchwałą z dnia 22 grudnia 2011 r. Rada Powiatu, powołując art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, stwierdziła wstąpienie w miejsce Pana K. G. radnego Powiatu O., Pana J. K. z listy nr "(...)", który w wyborach w okręgu wyborczym nr "(...)", obejmującym gminę B., uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w której organ nadzoru zażądał stwierdzenia jej nieważności oraz zasądzenia kosztów postępowania. W uzasadnieniu skargi wskazano, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), a zatem według organu zaskarżona uchwała jest wadliwa. Przy czym podjęta została w związku z uchwałą z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu w O. stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Konrada P. G. z powodu zrzeczenia się mandatu. Tymczasem, uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego także została zaskarżona przez organ nadzoru do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z wnioskiem o stwierdzenie jej niezgodności z prawem. W ocenie organu nadzoru, w związku z nie wygaszeniem skutecznie mandatu radnego K. G., uchwała będąca przedmiotem niniejszej skargi jest przedwczesna.

W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu wniosła o oddalenie skargi wskazując, że w niniejszej sprawie zastosowanie ma art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, mocą którego, do wyborów nowych, przedterminowych i uzupełniających przeprowadzanych w trakcie kadencji, podczas której Kodeks wyborczy wszedł w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Ordynację wyborczą (...). Przepisy te uprawniają zaś radę powiatu zarówno do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, jak i do stwierdzenia wstąpienia kandydata w miejsce radnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) oraz art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), sąd administracyjny dokonuje kontroli zaskarżonego aktu pod względem zgodności z prawem, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Zgodnie zaś z art. 79 ust. 1 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru, a po tym terminie sąd administracyjny na skutek skargi wniesionej przez organ nadzoru.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przywołane w skardze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło niezgodności z Konstytucją art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), nie zaś art. 16 ust. 3 tej ustawy, który to przepis ma zastosowanie w rozpoznawanej sprawie. Zatem w ocenie Sądu, nie można zarzucić sprzeczności z prawem, będącej przedmiotem skargi organu nadzoru w niniejszej sprawie, uchwale z dnia 22 grudnia 2011 r. Rady Powiatu w O. stwierdzającej wstąpienie w miejsce Pana K. G. radnego Powiatu O., Pana J. K. z listy nr "(...)", który w wyborach w okręgu wyborczym nr "(...)", obejmującym gminę B., uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Zauważyć przede wszystkim trzeba, że uchwała ta została podjęta na skutek wygaszenia, uchwałą z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu w O., mandatu radnego K. G. z powodu zrzeczenia się mandatu. Dotyczy ona uzupełnienia składu rady powiatu wybranego na kadencję 2010-2014. Wybory samorządowe na wskazaną kadencję przeprowadzane były zaś zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. - dalej jako Ordynacja wyborcza). Z dniem 1 sierpnia 2011 r. weszła natomiast w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113). Na mocy art. 10 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy, utraciła moc Ordynacja wyborcza. Jednocześnie w art. 16 ust. 3 ustawy wprowadzającej Kodeks wyborczy, postanowiono o dalszym stosowaniu Ordynacji wyborczej - do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której weszła w życie ustawa Kodeks wyborczy. Oznacza to, że obsadzenie zwolnionego mandatu radnego powiatowego wybranego, tak jak w niniejszej sprawie na kadencję 2010-2014, następuje w oparciu o stosowne regulacje Ordynacji wyborczej. Stanowisko takie prezentuje także Państwowa Komisja Wyborcza, która w wyjaśnieniu z dnia 28 listopada 2011 r., dotyczącym zmian w składach rad i stwierdzania wygaśnięcia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kadencji 2010-2014 wskazała, że stwierdzanie wygaśnięcia mandatów oraz uzupełnianie składu rad mieści się w szeroko rozumianym pojęciu wyborów, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy, i które do końca bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Prawidłowo zatem Rada Powiatu w O. podejmując zaskarżoną uchwałę oparła swoje rozstrzygnięcie na art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Zgodnie bowiem z tym przepisem, w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Wbrew twierdzeniu organu nadzoru, zaskarżonej uchwale nie można zarzucić także przedwczesności. Zgodnie bowiem z art. 194a Ordynacji wyborczej, nie podejmuje się uchwały o wstąpieniu w miejsce radnego kolejnego kandydata, jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu radnego została zaskarżona do sądu administracyjnego. W takim przypadku podjęcie tej uchwały następuje po uprawomocnieniu się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę. Z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w niniejszej sprawie, gdyż jak wynika z akt sprawy o sygn. "(...)", skarga Wojewody na uchwałę z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu w O. stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego K. G. z powodu zrzeczenia się mandatu wpłynęła do Rady Powiatu w O. w dniu 23 grudnia 2011 r. Nie można zatem uznać, że skarga została wniesiona przed podjęciem zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały o wstąpieniu kolejnego kandydata w miejsce tego radnego. Nadto, wskazać należy, że w obrocie prawnym nadal pozostaje uchwała z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu w O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, gdyż wyrokiem z dnia 6 marca 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę organu nadzoru na tę uchwałę. Wyrok jest nieprawomocny.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.