Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189589

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 174/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej "(...)" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 174/16 w sprawie ze skargi "(...)" na postanowienie Wojewody "(...)" z dnia 8 czerwca 2015 r., nr "(...)" w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu skargi "(...)" na postanowienie Wojewody "(...) "z dnia 8 czerwca 2015 r., w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, odrzucił skargę.

Powyższe postanowienie doręczono Stowarzyszeniu w dniu 7 listopada 2016 r. wraz z pouczeniem, że przysługuje na nie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia oraz że ten środek zaskarżenia powinien być sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego.

W dniu 17 listopada 2016 r. Stowarzyszenie wniosło skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Stosownie do art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), dalej powoływanej jako: "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Na mocy art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. przymus sporządzenia skargi przez adwokata lub radcę prawnego nie dotyczy: sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowany nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, a także wnoszących zażalenie Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka oraz doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami i rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

Przedmiotowa skarga kasacyjna została sporządzona przez skarżące Stowarzyszenie, który bezspornie nie było reprezentowane przez żadną z osób uprawnionych do sporządzenia tego środka odwoławczego. Natomiast tylko te okoliczności, zgodnie z art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a., umożliwiłyby skarżącemu skutecznie wniesienie przedmiotowego środka zaskarżenia.

W tej sytuacji skargę kasacyjną, jako niedopuszczalną, należało odrzucić, na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.