Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195408

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
II SA/Ol 1458/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Wojewody z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statusu bezrobotnego postanawia

1. Umorzyć postępowanie sądowe.

2. Zasądzić od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę 497 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

J. W., reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ze skargą na postanowienie Wojewody z dnia "(...)" stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty "(...)" z dnia "(...)" o odmowie uznania za osobę bezrobotną. Skarżący wniósł w skardze o zasądzenie na jego rzecz od organu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wojewoda w odpowiedzi na powyższą skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Organ, uznał bowiem skargę J. W. za uzasadnioną w całości. Postanowieniem z dnia "(...)", Wojewoda działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił postanowienie własne z dnia "(...)" i stwierdził, że działanie organu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.), organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

Uwzględnienie skargi w całości przez organ skutkuje bezprzedmiotowością postępowania sądowego z innych przyczyn w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy, Sąd w oparciu o akta sprawy wskazuje, że Wojewoda mając na względzie wniesienie skargi oraz dołączone do niej potwierdzenie nadania odwołania w placówce pocztowej, uznał że skarga zasługuje w całości na uwzględnienie. Organ w trybie autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., uchylił zaskarżone postanowienie.

W tej sytuacji, Sąd umorzył postępowanie sądowe o czym orzekł, jak w pkt I postanowienia, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a.

Stosownie do art. 201 § 1 p.p.s.a. w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., skarżącemu przysługuje od organu zwrot kosztów postępowania, przy czym przez koszty podlegające zwrotowi należy rozumieć koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw (art. 200 p.p.s.a.). Należy jednocześnie podkreślić, że w sytuacji, gdy organ uwzględnił skargę przed przekazaniem skargi sądowi i wpis od skargi nie został przez skarżącego uiszczony, co miało miejsce w niniejszej sprawie, sąd w postanowieniu o umorzeniu postępowania nie może nakazać ściągnięcia wpisu od organu na podstawie art. 223 § 2 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt II OZ 446/14, opubl. w ONSAiWSA 2015/3/40, w Lex nr 1481956).

' Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 205 § 2 p.p.s.a.).

Na koszty postępowania w niniejszej sprawie składa się wynagrodzenie pełnomocnika skarżącego z wyboru, ustalone zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800.) w wysokości 480 zł oraz wydatek 17 zł, poniesiony tytułem opłaconego pełnomocnictwa procesowego, łącznie 497 zł. W tej sytuacji o przyznaniu kwoty 497 zł na rzecz skarżącego od organu, Sąd orzekł, jak w pkt II postanowienia, na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.