Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946774

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1428/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Kosowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi W. C., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "(...)" na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie przez organ wraz ze skargą akt sprawy wynika, że decyzją z dnia "(...)" Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej zwany organem odwoławczym) utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia "(...)" o nałożeniu na W. C., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "(...)" (dalej zwanego skarżącym) kary pieniężnej w wysokości "(...)" zł za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. Wskazana decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 23 października 2015 r.

W dniu 24 listopada 2015 r. (data nadania przesyłki pocztowej) skarżący wniósł za pośrednictwem organu odwoławczego skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W skardze tej zarzucił organowi odwoławczemu naruszenie prawa materialnego, przez wadliwe zastosowanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Wskazał także na zastosowanie sankcji finansowych w oparciu o błędne ustalenia stanu faktycznego, a także na naruszenie art. 6 k.p.a., poprzez zastosowanie celowej wykładni przepisów w oparciu o interpretację sprzeczną z obowiązującym prawem. Z tych też powodów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji organu odwoławczego oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na uchybienie przez skarżącego terminowi do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądami administracyjnymi badaniem dopuszczalności jej wniesienia, w tym między innymi zachowania przez stronę skarżącą ustawowego terminu do wniesienia skargi. Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżona decyzja została doręczona skutecznie skarżącemu w dniu 23 października 2015 r. Pomimo, że decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o trybie i terminie wniesienia środka zaskarżenia, skarga na powyższą decyzję została wniesiona przez skarżącego dopiero w dniu 24 listopada 2015 r. (data nadania przesyłki pocztowej), a zatem z uchybieniem ustawowego terminu, który upłynął w dniu 23 listopada 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.