Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946773

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1396/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) w sprawie rozbiórki instalacji grzewczej postanawia odrzucić skargę. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Nr (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wykonanej instalacji grzewczej olejowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w R. przy ul. (...) tj. doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. W decyzji tej organ zawarł pouczenie co do środka zaskarżenia, jego terminu oraz sposobu wniesienia za pośrednictwem organu wydającego skarżoną decyzję.

Na tą decyzję A.P. w dniu 28 listopada 2015 r. (data nadania przesyłki poleconej) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie wnosząc o zmianę decyzji, która nie została poparta przepisami prawa. Zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 29 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego, z którego nie wynika aby przeprowadzenie robót budowalnych w istniejącym obiekcie wymagało pozwolenia na budowę.

Skarga ta została złożona bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wobec czego zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 30 listopada 2015 r. (k. 8 akt sądowych) skarga powyższa jako mylnie skierowana została przekazana Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Poinformowano nadto, iż od dnia 1 stycznia 2006 r. skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się wyłącznie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Zarządzenie powyższe wraz ze skargą A.P. zostało przekazane Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w dniu 2 grudnia 2015 r. (data przekazania organowi k. 15 akt sądowych).

Po przekazaniu akt niniejszej sprawy do Sądu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, bowiem w całości organ podtrzymuje stanowisko wyrażone w skarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu jej wniesienia z uchybieniem terminu.

Podnieść należy, że skarżona decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia (...) została doręczone stronie skarżącej w dniu 29 października 2015 r. - zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki (karta 7 akt adm.).

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia. Zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 30 listopada 2015 r. Stosownie bowiem do zapisu art. 83 § 2 ustawy p.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W niniejszej sprawie ostatni dzień terminu do wniesienia skargi przypadał na 28 listopada 2015 r., który był dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego też ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi był dzień 30 listopada 2015 r.

Po myśli zaś art. 54 § 1 ustawy p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skarga w powyższej sprawie została natomiast wniesiona skutecznie dopiero w dniu 2 grudnia 2015 r., bowiem w tym dniu skargę wniesioną bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przekazano Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (karta 15 akt sądowych).

Wprawdzie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z późn. zm.) dopuszczał wniesienie skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli została wniesiona w terminie, o którym mowa w art. 53 § 1, lecz tylko w okresie dwóch lat od wejścia w życie powołanej ustawy. Ustawa ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 2004 r., a wobec tego przywołany przepis miał zastosowanie jedynie do dnia 1 stycznia 2006 r.

Mając powyższe na względzie w rozpoznawanej sprawie datą wniesienia skargi nie jest data jej wniesienia bezpośrednio do sądu administracyjnego (28 listopada 2015 r., karta 6 akt sądowych), lecz za datę jej wniesienia należy uznać datę przekazania jej przez Sąd do organu tj. 2 grudnia 2015 r.

Powyższe stanowisko jest powszechnie prezentowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. postanowienie NSA z dnia 29 maja 2008 r. sygn. akt I FSK 631/08, post. NSA z dnia 1 września 2011 r. sygn. akt I OSK 1427/11, dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl), gdzie wyrażono pogląd, że "zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej".

W związku z powyższym Sąd stwierdzając, iż skarga A.P. wniesiona została z uchybieniem terminu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o jej odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.