Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931667

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 12 listopada 2015 r.
II SA/Ol 1360/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Raszkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na decyzję Dyrektora Izby Celnej w "(...)" z dnia 7 listopada 2014 r., Nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automatach bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 7 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Celnej w "(...)" utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w "(...)" z dnia 24 września 2014 r., która wymierzono "(...)" karę pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

W złożonej skardze Spółka zarzuciła naruszenie przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. W skardze zawarła również wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W odpowiedzi na skargowe organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r. starszy referendarz sądowy odmówił zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 4 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił spóźniony sprzeciw od powyższego postanowienia, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II GZ 194/15, oddalił zażalenie na to postanowienie.

Stosownie do art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270, dalej jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku skargi przewodniczący wzywa wnoszącego do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia Zarządzeniem z dnia 12 października 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 2.000 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono stronie w dniu 20 października 2015 r. Termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął więc z dniem 27 października 2012 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła przedmiotowego braku formalnego skargi, mimo pouczenia, iż spowoduje to odrzucenie skargi.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.