Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946771

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1350/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. i k.k. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia (...) Nr (...) w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącym kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. A. i k.k. wystąpili do Sejmiku Województwa z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w związku z treścią uchwalonego w dniu (...) planu zagospodarowania przestrzennego w województwie. Wyjaśnili, że są właścicielami nieruchomości w obrębie G., P. i D. gm. K., na których ma zostać wybudowana farma wiatrowa. Została już podpisana umowa z inwestorem z tytułu dzierżawy nieruchomości. Nowy plan wojewódzki zakazuje lokalizowania farm wiatrowych w odległości 2000 m od domów mieszkalnych, przez co wybudowanie farm wiatrowych na ich nieruchomościach stanie się niemożliwe, zaś oni utracą dochody z umowy dzierżawy. Podnieśli, że na terenie Gminy są już wybudowane farmy wiatrowe w mniejszej odległości niż 2000 m i ich właściciele otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. W związku ze wskazanym zapisem planu naruszony został ich interes prawny.

Sejmik Województwa uchwałą z dnia (...) Nr (...), działając na podstawie art. 18 pkt 3 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), odmówił uwzględnienia wniosku pp. A. i k.k., jako niezgodnego z prawem zapisu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej zasad lokalizowania farm wiatrowych. Uchwała ta została doręczona zainteresowanym w dniu 9 października 2015 r.

W skardze złożonej osobiście w dniu 5 listopada 2015 r., w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, A. i k.k. wnieśli o unieważnienie uchwały Sejmiku Województwa z dnia (...) Nr (...) w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zapisu dotyczącego lokalizowania farm wiatrowych, które naruszają ich interes prawny.

Wobec złożenia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 5 listopada 2015 r. (k. 45 akt sądowych) skarga jako mylnie skierowana została przekazana Sejmikowi Województwa. Poinformowano nadto skarżących, iż od dnia 1 stycznia 2006 r. skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się wyłącznie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zarządzenie powyższe wraz ze skargą A. i k.k. zostało przekazane Sejmikowi Województwa w dniu 12 listopada 2015 r. (data przekazania organowi k- 47 akt).

Po przekazaniu akt niniejszej sprawy do Sądu, Sejmik Województwa w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, bowiem skarżący nie wykazali naruszenia ich własnego interesu prawnego, polegającego na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a ich własną, indywidualną prawnie chronioną sytuacją.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu jej wniesienia z uchybieniem terminu.

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Skarga w sprawie została wniesiona z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a.

Podnieść należy, że wobec otrzymania przez skarżących w dniu 9 października 2015 r. - zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki (karta 5 akt) odpowiedzi na ich wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skarżoną uchwałą Sejmiku Województwa z dnia (...), od daty otrzymania tej odpowiedzi zaczął biec termin do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) wynika, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. Z przepisu tego wynika, iż koniecznym warunkiem do skutecznego wniesienia skargi na podstawie tego przepisu jest uprzednie wezwanie organu samorządu województwa, który wydał skarżoną uchwałę do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, dokonanego przez wydanie zaskarżonego aktu. Przed zbadaniem jednak, czy w rzeczonej sprawie strona skarżąca legitymuje się interesem prawnym lub uprawnieniem, które zostało naruszone podjętą uchwałą Sąd w pierwszej kolejności bada czy skarga taka została wniesiona w terminie.

Ustawodawca nie określił terminu do wniesienia takiej skargi na podstawie art. 90, a jedynie art. 90 ust. 4 u.s.w. wskazuje, że w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Wątpliwości co do terminu wniesienia skargi na uchwałę podjętą przez organ gminy rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 2 kwietnia 200 r. sygn. II OPS 2/07 (dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl)., w której przyjęto, iż przepis art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma zastosowanie do skargi wnoszonej do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. W uzasadnieniu tej uchwały stwierdzono, iż z analizy art. 53 § 2 ustawy p.p.s.a. wynika, że z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi, mimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy, ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni od dnia doręczenia tej odpowiedzi. Jeżeli natomiast w tym okresie organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, to nieprzerwanie biegnie termin sześćdziesięciu dni, liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (por. postanowienie NSA z dnia 27 maja 2008 r. sygn. II OSK 671/08, postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2009 r. sygn. II OSK 51/09, dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Zasada powyższa odnosi się również do uchwał sejmiku wojewódzkiego.

W rozpoznawanej sprawie jak wskazano już wyżej skarżący pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. (wpływ do organu w dniu 10 września 20151 r., k.2 akt) wezwali Sejmik Województwa do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego i uprawnienia uchwałą z dnia (...) Nr (...). Ponieważ Sejmik podjął w dniu (...) uchwałę Nr (...), którą odmówił uwzględnienia wniosku skarżących co do zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, od dnia 9 października 2015 r. tj. daty doręczenia stanowiska Sejmiku skarżącym rozpoczął biec termin do wniesienia skargi, który upłynął w dniu 9 listopada 2015 r. Stosownie bowiem do art. 83 § 2 ustawy p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W tym miejscu należy także wskazać, ze zgodnie z art. 54 § 1 ustawy p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie dochowali tego wymogu składając skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego w dniu 5 listopada 2015 r. Jednakże takie wniesienie skargi nie było skuteczne, gdyż dopiero w dniu 12 listopada 2015 r. skarga został skuteczne wniesiona, bowiem w tym dniu skargę wniesioną bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przekazano Sejmikowi Województwa (karta 47 akt sądowych).

Wprawdzie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z późn. zm.) dopuszczał wniesienie skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli została wniesiona w terminie, o którym mowa w art. 53 § 1, lecz tylko w okresie dwóch lat od wejścia w życie powołanej ustawy. Ustawa ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 2004 r., a wobec tego przywołany przepis miał zastosowanie jedynie do dnia 1 stycznia 2006 r.

Mając powyższe na względzie w rozpoznawanej sprawie datą wniesienia skargi nie jest data jej wniesienia bezpośrednio do sądu administracyjnego (5 listopada 2015 r.), lecz za datę jej wniesienia należy uznać datę przekazania jej przez Sąd do Sejmiku Województwa tj. 12 listopada 2015 r.

W związku z powyższym Sąd stwierdzając, iż skarga A. i k.k. na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia (...) wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak wyżej. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.