Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189532

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 2 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 1302/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wojewody z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Z. S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie decyzję Wojewody z dnia "(...)" w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 listopada 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500,00 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 14 listopada 2016 r.

W związku z powyższym 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 21 listopada 2016 r. Skarżący nie uiścił należnego wpisu w zakreślonym terminie.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.