Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2189531

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 13 grudnia 2016 r.
II SA/Ol 1299/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak (spr.), Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 4 października 2016 r. nr SKO.522.293.2016 w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Starosty przez Kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego z dnia (...) w sprawie cofnięcia C.G. uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A, B prawa jazdy wydanego przez Starostę, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w N. z dnia (...) sygn. akt (...) (winno być z dnia (...)). Zarzucił decyzji naruszenie prawa materialnego tj. art. 182 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) poprzez cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A, B prawa jazdy bez wskazania początkowej i końcowej daty biegu terminu na jaki uprawnienie zostało cofnięte, pomimo, że z treści wyroku Sądu Rejonowego w N. z dnia (...) jest możliwe określenie ram czasowych obowiązywania orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i winno to znaleźć odzwierciedlenie w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej. Wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji i zobowiązanie Starosty do wydania w ustawowym terminie decyzji o cofnięciu p. C.G. uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A, B prawa jazdy dożywotnio poczynając od dnia (...).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi oraz w całości potrzymało stanowisko wyrażone w skarżonej decyzji.

Pismem procesowym z dnia 23 listopada 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej oświadczyła, iż cofa wniesioną przez Prokuratora Rejonowego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 718) zwanej dalej: ustawą p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżący skutecznie cofnął skargę, zaś Sąd nie stwierdził, aby zachodziły przesłanki do uznania, iż cofnięcie skargi w rzeczonej sprawie jest niedopuszczalne. Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.