II SA/Ol 1242/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871060

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 września 2013 r. II SA/Ol 1242/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) postanawia: z dniem dzisiejszym podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Ol 1242/12), ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. (sygn. P 36/12). WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.