Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
II SA/Ol 1215/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia "(...)" po rozpatrzeniu zażalenia B. K., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy wydane w dniu "(...)" postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w "(...)" zawierające stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie B. K. złożyła skargę po upływie trzydziestodniowego terminu wskazanego w art. 53 § 1 p.p.s.a. Postanowienie z dnia 11 sierpnia 2015 r. zostało doręczone skarżącej w dniu 27 sierpnia 2015 r. (data i podpis skarżącej), a więc termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 28 września 2015 r. Tymczasem skarga została wniesiona przez skarżącą w dniu 30 września 2015 r. (data stempla pocztowego), zatem po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, mimo prawidłowego pouczenia zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., należało postanowić o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.