Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844492

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 lutego 2014 r.
II SA/Ol 1211/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Matczak.

Sędziowie WSA: Marzenna Glabas (spr.), Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. sprawy ze skargi M. Sz. na decyzję Inspektora Transportu Drogowego z dnia "(...)". Nr "(...)" w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.