Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931625

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 r.
II SA/Ol 1195/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Raszkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" na decyzję Dyrektor Izby Celnej w "(...)" z dnia 20 sierpnia 2015 r., Nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie Poza kasynem gry postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowe,

2)

zasądzić od Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie na rzecz "(...)"kwotę 2.240 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 20 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Celnej w "(...)"utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, która wymierzono "(...)" karę pieniężną w kwocie 132.000 zł z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry.

W złożonej na tę decyzję skardze Spółka wniosła o uchylenie w całości decyzji obu instancji i zalecenie umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Podała, że organ pierwszej instancji włączył do akt sprawy materiał dowodowy pochodzący z akt sprawy karnej skarbowej (sygn. "(...)"). Dokumenty te bezspornie dotyczyły czynności organu celnego przeprowadzonych dnia 30 października 2014 r. w lokalu przy ul. "(...)"i zostały podjęte wobec "(...)". Nałożenie w tych okolicznościach kary pieniężnej na Skarżącą było oczywiście bezzasadne, podobnie jak utrzymanie jej w mocy kwestionowanym obecnie orzeczeniem odwoławczym.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania. Podał, że na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., uwzględnił skargę w całości, uchylił decyzje obu organów podatkowych i umorzył postępowania w sprawie. Wyjaśnił, że Naczelnik Urzędu Celnego w "(...)"błędnie wszczął w dniu 5 maja 2015 r. postępowanie wobec "(...)", gdyż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał, iż właścicielem automatów do gier objętych postępowaniem jest "(...)". Wobec powyższego postępowanie winno być wszczęte i prowadzone wobec tej Spółki. W konsekwencji, decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w "(...)"z dnia 22 czerwca 2015 r. i Dyrektora Izby Celnej w "(...)"z dnia 20 sierpnia 2015 r. zostały również błędnie wydane dla skarżącej Spółki. Organ zauważył, że pełnomocnik obu Spółek r.pr. "(...)"nie podniósł powyższego faktu w złożonym odwołaniu, a ponadto z załączonych do skargi wydruków KRS dla ww. podmiotów wynika, że obie Spółki prowadzone są przez tych samych wspólników. Organ odwoławczy wywiódł ponadto, że skierowanie decyzji do osoby niebedącej strona w sprawie nie stanowi rażącego naruszenia prawa.

Pismem procesowym z dnia 5 listopada 2015 r. organ odwoławczy wniósł o odstąpienie od zasądzenia kosztów postępowania w całości lub w części, stosownie do art. 206 p.p.s.a., gdyż po otrzymaniu skargi Strony, uwzględnił ją w całości, wydając w dniu 21 października 2015 r. decyzję orzekającą uchylenie w całości decyzji Dyrektora Izby Celnej w "(...)"z dnia 20 sierpnia 2015 r. i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji z dnia 22 czerwca 2015 r. i umorzył postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Postępowanie sądowe staje się bezprzedmiotowe, jeżeli zaskarżone orzeczenie zostanie wyeliminowane z porządku prawnego m.in. w trybie autokontroli. Podstawę prawną do takiego działania organu administracji stanowi art. 54 § 3 p.p.s.a., zezwalający organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy działając w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. uwzględnił skargę w całości i decyzją z dnia 21 października 2015 r. uchylił w całości własną decyzję z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w "(...)"z dnia 22 czerwca 2015 r., umorzył postępowanie w sprawie i stwierdził, że decyzja Dyrektora Izby Celnej w "(...)"z dnia 20 sierpnia 2015 r., nie została wydana bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W tych okolicznościach wniosek o umorzenie postępowania zasługuje na uwzględnienie. Zaistniały bowiem okoliczności, które uczyniły zbędnym wydanie wyroku w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowe.

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na uwzględnienie przez organ administracji skargi w całości powoduje, że skarżącemu przysługuje od tego organu zwrot kosztów postępowania, co wynika z art. 201 § 1 p.p.s.a.

Sąd nie uwzględnił wniosku o zastosowania art. 206 p.p.s.a., gdyż stosownie do art. 201 § 2 p.p.s.a. jedynie w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 118 § 2, przepis art. 206 stosuje się odpowiednio. Ustawodawca przewidział więc możliwość odstąpienia od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości lub w części, jedynie gdy akt lub czynność zostały wydane lub podjęte na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 201 § 1 i art. 205 § 2 p.p.s.a., orzeczono jak w punkcie drugim sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.