Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946724

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1125/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Jezielska (spr.).

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak, Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. Z. o wyłączenie sędziów i referendarzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) nr SKO.73.451.2012 w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie warunków zabudowy postanawia odrzucić wniosek. WSA/post. 1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia (...) (sygn. akt II SO/Bk 43/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił wniosek skarżącego z dnia (...) o wyłączenie sędziów i referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od orzekania w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że brak jest podstaw do uznania, aby którykolwiek z sędziów czy referendarzy posiadał jakiekolwiek subiektywne nastawienie do strony czy wyniku zainicjowanego przez stronę postępowania wpadkowego w przedmiocie prawa pomocy, a tym samym by istniały uzasadnione podstawy do ustalenia okoliczności podważających ich bezstronność. Wskazano, że nie wyklucza obiektywizmu w orzekaniu wymienionych osób fakt ich wielokrotnego rozstrzygania we wcześniejszych postępowaniach wpadkowych o przyznanie skarżącemu prawa pomocy oraz w postępowaniach o wyłączenie, a wywodzenie przez skarżącego, że wskazane postępowania były prowadzone wadliwie i z brakiem poszanowania jego jako strony praw oraz bez wysłuchania jego argumentów - stanowi jedynie zwerbalizowanie subiektywnego odczucia strony i nie stanowi o wystąpieniu obiektywnej przesłanki uzasadniającej wyłączenie z uwagi na brak bezstronności. Stwierdzono, że do istoty pracy sędziego i referendarza sądowego należy możliwość poddania ich orzeczeń kontroli instancyjnej i nawet jeśli sformułowana przez sędziego czy referendarza sądowego ocena prawna w innej sprawie okazała się nieprawidłowa, to nie jest to okoliczność obiektywnie uprawdopodabniająca istnienie wątpliwości co do bezstronności tej osoby, bowiem nie świadczy o jakimkolwiek jej osobistym stosunku do strony, czy występowaniu sytuacji osobistego "uwikłania" w sprawę strony. Wskazano ponadto, że fakt orzekania w poprzednich postępowaniach wpadkowych nie jest także podstawą do wyłączenia z mocy art. 18 § 1 pkt 6a p.p.s.a.

W piśmie z dnia (...). skarżący ponownie wystąpił z żądaniem wyłączenia wszystkich sędziów i referendarzy sądowych orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie, formułując analogiczne zarzuty odnośnie braku ich bezstronności, jak we wniosku z dnia (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie art. 22 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.), ponowny wniosek o wyłączenie sędziego niezawierający podstaw wyłączenia albo oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów, na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie skarżący złożył po raz kolejny wniosek o wyłączenie sędziów i referendarzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ponownie zarzucając sędziom i referendarzom brak obiektywizmu. Te same okoliczności były powoływane przez skarżącego we wcześniejszym wniosku z dnia (...)., który został oddalony wyżej wskazanym prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia (...).

Wobec powyższego na podstawie art. 22 § 4 p.p.s.a. wniosek podlega odrzuceniu i dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.