II SA/Ol 1118/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812067

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 r. II SA/Ol 1118/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)"., Nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.