Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946722

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II SA/Ol 1112/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku z dnia 1 grudnia 2015 r., w ten sposób, że w komparycji wyroku zamiast błędnie wskazanej daty w wierszu 1 i 8: "24 listopada 2015 r." wpisać prawidłową datę: "1 grudnia 2015 r.", w miejsce błędnie wskazanej w składzie orzekającym sędzi WSA Katarzyny Matczak wpisać prawidłowo sędziego WSA Tadeusza Lipińskiego oraz w miejsce błędnie wskazanego sędziego sprawozdawcy - sędzi WSA Marzenny Glabas, wpisać prawidłowo sędziego WSA Adama Matuszaka.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 grudnia 2015 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia '(...)", nr "(...)" w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Rozprawie przewodniczyła sędzia WSA Marzenna Glabas. Ponadto w składzie orzekającym uczestniczyli sędziowie: Adam Matuszak jako sprawozdawca oraz Tadeusz Lipiński. Po zamknięciu rozprawy został ogłoszony wyrok oddalający skargę, który wymienieni sędziowie osobiście podpisali.

Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w komparycji tego wyroku w wierszu 1 i 8 wskazana została błędnie data "24 listopada 2015 r.", podczas gdy z protokołu rozprawy (k. 15 akt sądowych), wynika jednoznacznie, że rozprawa przeprowadzona została w dniu 1 grudnia 2015 r. i po jej zamknięciu, tego samego dnia, został wydany wyrok. Ponadto w komparycji wyroku w składzie orzekającym błędnie została wskazana sędzia WSA Katarzyna Matczak zamiast prawidłowo sędziego WSA Tadeusza Lipińskiego, który uczestniczył w rozprawie i osobiście podpisał wydany wyrok (k. 15 i 16 akt sądowych). Błędnie również został wskazany sędzia sprawozdawca, bowiem jak wynika z zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 7 października 2015 r. (k. 1 akt sądowych), a także z zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy (k. 10 akt sądowych) oraz protokołu rozprawy (k.15 akt sądowych) sędzią sprawozdawcą w niniejszej sprawie był sędzia WSA Adam Matuszak.

W związku z powyższym, aby uniknąć wątpliwości we wskazanym zakresie należało z urzędu dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Z tych tez względów, Sąd postanowił jak w sentencji, na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.