Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549159

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2014 r.
II SA/Ol 1092/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Osipuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr "(...)" w przedmiocie warunków zabudowy postanawia

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 7 sierpnia 2014 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy R. z dnia 10 czerwca 2014 r., którą odmówiono W.G. ustalenia warunków zabudowy na działce "(...)" dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w ekologicznym gospodarstwie rolnym.

W skardze, złożonej na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, W.G. zarzucił, że błędnie uznano, iż przedmiotowa działka leży w obrębie "(...)"Parku Krajobrazowego. Ponadto bezzasadnie zastosowano w sprawie rozszerzającą wykładnię pojęcia "inne zbiorniki wodne" i zaliczono do nich elementy aranżacji ogrodu, znajdujące się poza Parkiem. Skarżący wskazał też na zaniechanie przez organ odwoławczy dokonania ustaleń w powyższym zakresie oraz brak odniesienia się do tych kwestii w uzasadnieniu decyzji.

W odpowiedzi na skargę, organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącej Wydziału II z dnia 10 października 2014 r., skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez podpisanie kopii skargi i nadesłanie jej do Sądu, nadesłanie 9 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz uzupełnienie wpisu sądowego od skargi o kwotę 400 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 14 października 2014 r. Termin do nadesłania odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu upłynął zatem z dniem 21 października 2014 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił przedmiotowych braków formalnych wniesionej skargi, mimo pouczenia, że spowoduje to odrzucenie skargi.

Dodać należy, że niedołączenie przez stronę skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi, zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (vide: uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Jednocześnie wobec faktu, że skarga została odrzucona, skarżącemu przysługuje zwrot uiszczonego wpisu, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.