Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2121540

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 19 września 2016 r.
II SA/Ol 1043/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)', Nr "(...)" w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na opisaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 19 sierpnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia należnego wpisu od wymienionej wyżej skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczone zostało w dniu 25 sierpnia 2016 r., lecz opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis (stosunkowy lub stały). Z art. 220 p.p.s.a. wynika zaś, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata i że w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...) (§ 1), a także że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Uwzględniając wskazaną regulację prawną stwierdzić należy, że skoro pomimo prawidłowo doręczonego wezwania skarżący nie uiścił wpisu od skargi, skargę tę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.