Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2121536

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 30 września 2016 r.
II SA/Ol 1039/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 lipca 2016 r. M. K. wywiódł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, p.p.s.a. (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W myśl § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis w przedmiotowej sprawie wynosi 200 zł.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu z dnia 19 sierpnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana (odpis zarządzenia doręczono skutecznie w dniu 25 sierpnia 2016 r., potwierdzenie odbioru - akta sądowe, k. - 10) do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wpis od skargi w zakreślonym terminie, który upłynął 26 sierpnia 2016 r. nie został uiszczony. Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.